Tagalog Bible

Ikaw ba ay araw-araw na nagbabasa ng Biblia?

Ngayon, maari ka ng makisali sa lumalaking bilang ng mga Kristiyano na gumagamit ng Biblia na app upang mabasa ang Banal na Salita. I-download ang bagong audio na Biblia na app ng libre.

Huwag palampasin ang pagkakatoon na magkaroon sa iyong telepono ng isang pinakamahusay na Biblia upang pag-aralan ang Salita.

Inaalok naming Ang Dating Biblia (ADB), ang pinaka-laganap na bersyon ng Biblia na ginagamit ng mga Kristiyanong Pilipino.

Ilulong ang iyong sarili sa Banal na Salita ng Diyos gamit ang Biblia na app nag-aalok ng isang napakalawak na hanay ng mga kasangkapan at tampok:

1- Libreng download. An gaming misyon ay ikalat ang Banal na Salita sa mas marami pang tao

2- Maaring magamit tuwing offline. Sa sandaling ito ay nai-download, ang iyong Biblia ay magagamit para sa pagbabasa o pakikinig kahit walang koneksyon sa Internet.

3- Audio na Biblia: maari kang makinig sa mga berso ng Biblia gamit ang iyong telopono o tableta.

4- Mabilis na pananaliksik gamit ang mga Keyword

5- I-bookmart at i-save ang mga berso para mabasa ito sa mga susunod

6- Maari kang gumawa ng iyong sariling listahan ng mga paborito

7- Idagdag ang iyong sariling mga tala sa mga berso

8- Ibahagi ang mga berso sa mga social network

9- Baguhin ang laki ng teksto, mas malaki o mas maliit

10- Mayroong Panggabing moda ang app na ito na pinapadilim ang iyong screen at matiyak na hindi sasakit ang iyong mga mata.

11- Natatandaan ng app ang huling berso na binasa

Ang Banal na Biblia ay ang kumbinasyon ng 66 na libro, na nahahati sa dalawang bahagi: Ang Luma at Bagong Tipan.

Ang Lumang Tipan ay naglalaman ng 39 na libro: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Ang Bagong Tipan o “Kasunduan” ay naglalaman ng 27 na libro: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

Taos-puso kaming umaasa na ang app na ito ay magbibigay galak sayo. Pagpalain ka ng Diyos!

https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.tagalog