کتاب مقدس

کتاب مقدس

06/03/2018 Apps

اکنون شما می توانید کتاب انجیل مقدس را به زبان فارسی به طور رایگان در تلفن هوشمند اندروید یا رایانه ی لوحی خود دانلود کنید ! تمام مسیحیان همیشه باید با خود کپی کتاب مقدس داشته باشند. ما می توانیم با این برنامه به شما کمک کنیم . کتاب مقدس را بر روی تلفن هوشمند یا رایانه ی لوحی خود دانلود کنید و وقتی مسافرت میکنید و یا در زمان استراحت کاری هستید آن را بخوانید یا گوش کنید. اینRead More